تبلیغات
نهضت سوادآموزی شهرستان کاشمر - درگذشت والده گرامی جناب آقای باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی تسلیت باد.