تبلیغات
نهضت سوادآموزی شهرستان کاشمر - رئبس سازمان نهضت سوادآموزی کشور:2/5 میلیون دانش آموز در کشور تحت سرپرستی اولیاء بیسواد هستند...