تبلیغات
نهضت سوادآموزی شهرستان کاشمر - علیرضا بهشتی سعادت معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی:محور کار معاونت سوادآموزی در جذب دوره های سوادآموزی و اولیاء بی سواد دانش آموزان می باشد