تبلیغات
نهضت سوادآموزی شهرستان کاشمر - از سوی وزیر آموزش و پرورش انجام شد : تقدیر از مدیرکل استان به دلیل کسب رتبه برتر تحقق اهداف کمی سه دوره آموزشی نهضت سوادآموزی