تبلیغات
نهضت سوادآموزی شهرستان کاشمر - میثاق با ولایت -شرکت کارکنان وآموزشگران اداره سوادآموزی شهرستان کاشمر در نماز جمعه در هفته سوادآموزی