تبلیغات
نهضت سوادآموزی شهرستان کاشمر - علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی:340 هزار اولیاء بیسواد در مدارس ثبت نام شده اند.