تبلیغات
نهضت سوادآموزی شهرستان کاشمر - علیرضابهشتی سعادت در گردهمایی کارکنان حوزه سوادآموزی استان خراسان رضوی:توسعه وارتقاءسوادشعارجدیدنهضت سوادآموزی است.