تبلیغات
نهضت سوادآموزی شهرستان کاشمر - وزریر آموزش وپرورش در سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی:سوادآموزی در ارتقای فرهنگ عمومی نقش دارد.