تبلیغات
نهضت سوادآموزی شهرستان کاشمر - باقرزاده معاون وزیر ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی:سوادآموزی را نباید امری کوتاه و موقت تلقی کرد